X
تبلیغات
رایتل

آموزش کامپیوتر

طریقی قرار دهه رمز اول و حذف آن

برای قرار دهه گذر واژه اول می بایست بر Run کلید کنید زمانی که بر روی Run کلید کردید در قسمت  Run بنویسد  Syskey وقتی شما این را نوشتید صفحه  SysKeyنمایان می شود که در آن صفحه بر روی گذینه Update کلید کنید وقتی بر روی این گذینه کلید کردید صفحه  Startup Key باز می شود و شما در این قسمت گذینه رادیوی  Password Startup را فعال کنید تا گذینه های گذر واژه نمایان شود و در قسمت  Password  و Confirm گذر واژه خود را قرار دهید و همین طور تکرار گذر واژه خود را وارد کنید وقتی وارد کردید بر روی گذینه OK کلید کنید تا گذر واژه اول ساخته شوید. و برای حذف گذر واژه اول می بایست بر روی Run کلید شود و در قسمت  Run دوباره بنویسد SysKey تا صفحه  Syskey دوباره  نمایان شود و در این قسمت بر روی گذینه Update  کلید کنید تا صفحه دیگر نمایان شود و در این قسمت بر روی گذینه System Generated Password  کلید کنید و بعد بر روی گذینه Ok کلید کنید تا صفحه دیگر باز شود و در این قسمت گذرواژه خود را وارد کنید تا گذر واژه شما حذف شود.